Louka

Zastavení č.7

Pestré louky podobné té na Prusinách, na kterých najdeme rozmanité druhy rostin a živočichů, se dříve běžně vyskytovaly v okolí každého venkovského sídla. Při dnešním způsobu využívání krajiny jsou však stále vzácnější. Většina luk je intenzivně obhospodařována s využitím těžké mechanizace. Na menších a hůře dostupných pozemcích se naopak nehospodaří vůbec. Oba přístupy vedou k výraznému ochuzení druhového bohatství lučních společenstev.

7_sena_psiny_02

Zdejší louka je spolu se starým sadem a rozptýlenými porosty křovin a remízků vymezena jako lokální biocentrum Svatý Jakub. Biocentra a biokoridory jsou součástí územního systému ekologické stability. Jedná se o soubor vzájemně propojených přírodě blízkých prvků, který má napomáhat k udržení přírodní rovnováhy v kulturní krajině.